• E-THESES
  • SEARCH
  • ADVANCED SEARCH
  • BROWSE
  • _________________
  • INFORMATION
  • CONTACTS
  • COBISS.SR
  • _________________
  • LOG IN

Latest theses Number of all theses in university repositories:  6022 Number of all theses in local repository:  624 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Umetnička slika grada u prozi srpskog realizma Jović, Jasmina 1983- Univerzitet u Nišu  -  Filozofski fakultet 2018
Razvoj biokompleksa i nanočestica bioaktivnih metala stabilizovanih oligosaharidima Glišić, Slobodan Lj. 1988- Univerzitet u Nišu  -  Tehnološki fakultet 2018
Intersticijalne ćelije kahala u gastrointestinalnom traktu pacova sa dijabetesom melitusom izazvanim streptozotocin-nikotinamidom Veličkov, Aleksandra I. 1979- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2018
Izbor atributa integracijom znanja o domenu primenom metoda odlučivanja kod prediktivnog modelovanja vremenskih serija nadgledanim mašinskim učenjem Marković, Ivana P. 1979- Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2017
Tipologija čitalaca u romanima Milorada Pavića u kontekstu savremenih teorija čitanja Bojanić Ćirković, Mirjana, 1985- Univerzitet u Nišu  -  Filozofski fakultet 2017
Razvoj izogeometrijske metode konačnih elemenata i njena primena u strukturnoj analizi nosećih struktura transportnih mašina Milić, Predrag Đ. 1975- Univerzitet u Nišu  -  Mašinski fakultet 2018
Efekti razvojne gimnastike na razvoj motoričkih sposobnosti dece Paunović, Miloš 1985- Univerzitet u Nišu  -  Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja 2018
Konstrukcija narativnog identiteta u romanima Davida Albaharija i Vladimira Tasića nastalim u Kanadi Petrović, Danijela Z. Univerzitet u Nišu  -  Filozofski fakultet 2017
Stojan Novaković i srpsko društvo krajem 19. i početkom 20. veka Antonijević, Ljubiša 1967- Univerzitet u Nišu  -  Filozofski fakultet 2017
Istraživanje triboloških svojstava radijalnih kliznih ležaja izrađenih od legure belog metala na bazi kalaja - tegotenax V840 Al-Sammarraie, Amir Univerzitet u Nišu  -  Mašinski fakultet 2017
Ciljanje inflacije kao alternativna strategija centralnih banaka Vilaret, Snežana S. Univerzitet u Nišu  -  Ekonomski fakultet 2017
Uticaj agroekonomskih mera na razvoj poljoprivrede Republike Srbije Cvetković, Milica Univerzitet u Nišu  -  Ekonomski fakultet 2017
Metodologija tehno-ekonomske optimizacije poligeneracionih sistema zasnovanih na korišćenju obnovljivih izvora energije Mančić, Marko V. 1983- Univerzitet u Nišu  -  Mašinski fakultet 2018
Energetske performanse klimatizovanih objekata na bazi kratkoročne vremenske prognoze Ignjatović, Marko G.,1980- Univerzitet u Nišu  -  Mašinski fakultet 2018
Prognostički značaj sistemskog inflamatornog odgovora kod bolesnika sa dijabetes melitusom tip 2 i akutnim infarktom miokarda sa elevacijom ST-segmenta koji su lečeni primarnom perkutanom koronarnom intervencijom Milić, Veljko M. 1965- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2018
Značaj galektina-1 kao prognostičkog faktora u lečenju klasičnog Hočkinovog limfoma Simonović, Olivera B. 1971- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2017
Detekcija mehanizama rezistencije na karbapeneme kod enterobakterija i vrste Pseudomonas aeruginosa Mladenović-Antić, Snežana B. 1964- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2018
An approach to design of digital sliding mode control for DC-DC converters Almawlawe, Muhanad Dheyaa Hashim 1962- Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2017
Analiza prodrlog elektromagnetskog polja mobilnog telefona korišćenjem numeričkog modela dečije glave za različite mikrotalasne podopsege Stanković, Vladimir B. 1978- Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2017
Projektovanje i realizacija upravljačkih sistema sa aktivnim potiskivanjem poremećaja Stanković, Momir R. Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2017
Upravljanje dinamičkim sistemima primenom adaptivnih ortogonalnih neuronskih mreža Milovanović, Miroslav B. 1987- Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2017
Analiza atmosferskih polutana inteligentnom impulsnom fotoakustikom Lukić, Mladena 1971- Univerzitet u Nišu  -  Prirodno-matematički fakultet 2017
Efekti programa vežbanja na motoričku efikasnost mladih sa lakim intelektualnim invaliditetom Stojanović, Marija 1979- Univerzitet u Nišu  -  Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja 2018
Aspekt promene geometrije pri dejstvu koncentrisane sile u projektovanju montažnih membranskih konstrukcija Milošević, Vuk S. 1987- Univerzitet u Nišu  -  Građevinsko-arhitektonski fakultet 2017
Određivanje Štarkovog pomaka i stope jonizacije atomskih sistema sa jednim i sa dva aktivna elektrona u spoljašnjem električnom polju metodom kompleksne rotacije Milošević, Milan Z. 1976- Univerzitet u Nišu  -  Prirodno-matematički fakultet 2017