• E-THESES
  • SEARCH
  • ADVANCED SEARCH
  • BROWSE
  • _________________
  • INFORMATION
  • CONTACTS
  • COBISS.SR
  • _________________
  • LOG IN

Latest theses Number of all theses in university repositories:  7305 Number of all theses in local repository:  768 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Ocena opravdanosti investicija u reciklažu otpada - izazovi za upravljanje održivim razvojem u Republici Srbiji Krstić, Mladen S. 1986- Univerzitet u Nišu  -  Ekonomski fakultet 2019
Poezija Novice Tadića Mladenović, Jelena 1984- Univerzitet u Nišu  -  Filozofski fakultet 2019
Ekonomska analiza naknade nematerijalne štete u parničnom postupku Petrović Danijela 1973- Univerzitet u Nišu  -  Pravni fakultet 2019
Molekularna i morfološka karakterizacija evropskih vrsta roda Binodoxys Mackauer (Hymenoptera: Bracondiae: Aphidiinae) Lazarević, Maja 1991- Univerzitet u Nišu  -  Prirodno-matematički fakultet 2019
Osobine ličnosti i vaspitni stilovi roditelja kao prediktori samoefikasnosti, subjektivnog blagostanja i psihopatskih tendencija adolescenata Pavićević, Miljana 1982- Univerzitet u Nišu  -  Filozofski fakultet 2019
Komparativna analiza kliničkih i biomehaničkih parametara hiruškog lečenja trohanternih preloma primenom samodinamizirajućeg unutrašnjeg fiksatora i gama klina Mitković, Milan M., 1982-, 35683687 Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2019
Uticaj galektina-3 na remodelovanje miokarda i rani klinički ishod kod pacijenata sa akutnim infarktom miokarda Andrejić, Olivera 1976- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2019
Sporazum o svedočenju okrivljenog kod krivičnog dela organizovanog kriminala Đukić, Mirjana 1979- Univerzitet u Nišu  -  Pravni fakultet 2019
Vladavina prava kao sistem pravno-moralnih vrednosti: pravno-teorijski aspekt Narančić, Mane Univerzitet u Nišu  -  Pravni fakultet 2019
Primena tehnologije proširene stvarnosti za poboljšanje bezbednosti i efikasnosti rada u industrijskim okruženjima Tatić, Dušan D. 1982- Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2019
Razvoj numeričkih modela za efikasnu kakaterizaciju disperzivnih i generalnih anizotropnih elektromagnetskih struktura u mikrotalasnom opsegu frekvencija Kostić, Miloš D. Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2019
Savremeni koncept nasilja nad ženama Tošić, Danijela Univerzitet u Nišu  -  Pravni fakultet 2019
Hemijski sastav i farmakološki profil ekstrakata Salvia sclarea L. Kostić, Milica Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2019
Uticaj genskih polimorfizama enzima uključenih u metabolizam ksenobiotika na patogenezu i klinički tok hronične opstruktivne bolesti pluća Milačić, Nena N. Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2019
Prediktivni i prognostički značaj statusa hormonskih receptora za efikasnost ciljane molekularne terapije trastuzumabom kod bolesnica sa metastatskim HER2 pozitivnim karcinomom dojke Cvetanović, Ana S. Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2019
Efekat melatonina na parametre oksidativnog oštećenja, inflamacije i neoangiogeneze u retini pacova sa dijabetesom melitusom tip 2 izazvanim streptozotocin-nikotinamidom Đorđević, Branka S. Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2019
Numeričke aproksimacije rešenja neutralnih stohastičkih diferencijalnih jednačina sa vremenski-zavisnim kašnjenjem Obradović, Maja S. Univerzitet u Nišu  -  2019
Projektovanje kvantizera u algoritmima za kompresiju signala Simić, Nikola B. Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2019
Razvoj i karakterizacija naprednih farmaceutskih sistema sa sulfanilamidom Tačić, Ana D. Univerzitet u Nišu  -  Tehnološki fakultet 2019
Novi nanostrukturni kompozitni materijali na bazi paukove mreže: dobijanje, strukturna, morfološka, luminescentna i magnetna svojstva materijala Dimitrović, Svetlana V. Univerzitet u Nišu  -  Prirodno-matematički fakultet 2019
Kоrelacija lateralizacije ruke sa fenotipskim i kognitivnim karakteristikama dece Cvetković, Milena Univerzitet u Nišu  -  Prirodno-matematički fakultet 2019
Konstrukcija logaritamskih kvantizera za visoko kvalitetno adaptivno transformaciono kodovanje govornog signala Tančić, Milan Ž. Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2019
Anatomski oblikovan rešetkasti skafold za velike traume kosti donje vilice Husain, Karim Najm Univerzitet u Nišu  -  Mašinski fakultet 2019
B(r, s, t, u) - dvostruko sumabilni prostori nizova i matrične transformacije Tuğ, Orhan A. Univerzitet u Nišu  -  Prirodno-matematički fakultet 2019
Analiza katehina, procijanidina, makro i mikroelemenata u crnoj, mlečnoj, i beloj čokoladi i kakaou u prahu i njihov antioksidativni potencijal Mrmošanin, Jelena Univerzitet u Nišu  -  Prirodno-matematički fakultet 2019