• E-THESES
  • SEARCH
  • ADVANCED SEARCH
  • BROWSE
  • _________________
  • INFORMATION
  • CONTACTS
  • COBISS.SR
  • _________________
  • LOG IN

Latest theses Number of all theses in university repositories:  5016 Number of all theses in local repository:  516 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Kvalitet života i nivo stigmatizacije obolelih od hroničnog hepatitisa C Kostić, Marina S. 1971- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2016
Praćenje biohemijskih parametara zapaljenja, oksidativnog stresa i apoptoze u pljuvačci pacijenata sa fiksnim i mobilnim stomatološkim protetskim nadoknadama Bošković, Mirjana V. 1976- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2016
Uticaj ekstrakata lista zelenog čaja i ploda borovnice na tok akutne bubrežne insuficijencije pacova izazvane gentamicinom Veljković, Milica S., 1984- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2017
Uloga hirurških procedura u prevenciji i lečenju osteoartroza kuka nastalih morfološkim promenama vrata butne kosti Mladenović, Marko D. 1981- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2017
Proučavanje uticaja parametara procesa teksturiranja na strukturu i svojstva teksturiranih poliesterskih pređa Stojanović, Petar B. 1946- Univerzitet u Nišu  -  Tehnološki fakultet 2017
Inhibicija ksantin-oksidaze depsipeptidima i 2-amino-5-alkiliden-tiazol-4-onima Šmelcerović, Žaklina 1975- Univerzitet u Nišu  -  Tehnološki fakultet 2016
Kompetencije adolescenata sklonih zloupotrebi alkohola u kontekstu REBT teorije Đorđević, Marija 1963- Univerzitet u Nišu  -  Filozofski fakultet 2017
Kombinatorne biblioteke odabranih prirodnih i sintetskih biološki aktivnih estara Mladenović, Marko Z. 1987- Univerzitet u Nišu  -  Prirodno-matematički fakultet 2017
Proučavanje energetske efikasnosti solarnih modula u zavisnosti od njihove geografske orjentacije, ugla nagiba i njihove temperature u realnim klimatskim uslovima u Nišu Pantić-Ranđelović, Lana S. Univerzitet u Nišu  -  Prirodno-matematički fakultet 2017
Doprinos projektovanju i primeni pseudoslučajnih i entropijskih kodova u digitalnim mernim sistemima Dinčić, Milan D. 1983- Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2016
Statističke karakteristike prvog i drugog reda signala u bežičnom telekomunikacionom sistemu sa selekcionim kombinovanjem Stefanović, Časlav M. Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2016
Strategija regionalnog razvoja raškog okruga Dobardžić, Alma A. Univerzitet u Nišu  -  Ekonomski fakultet 2016
Valutna supstitucija : uzroci i posledice Pepić, Marina R. Univerzitet u Nišu  -  Ekonomski fakultet 2016
Turizam u funkciji razvoja ruralnih područja južne i istočne Srbije Gašić, Marko M. Univerzitet u Nišu  -  Ekonomski fakultet 2016
Razvoj hijerarhijske strukture upravljanja mobilnim robotom za praćenje ljudi na bazi robusne stereo robotske vizije Petrović, Emina Pavle 1985- Univerzitet u Nišu  -  Mašinski fakultet 2017
Efikasnost poreza u rešavanju ekoloških problema Stojanović, Miloš D. 1987- Univerzitet u Nišu  -  Ekonomski fakultet 2016
Poslovno izveštavanje u društveno odgovornom preduzeću Pavlović, Miloš Lj. 1984- Univerzitet u Nišu  -  Ekonomski fakultet 2016
Kompleksni trening mladih košarkaša Nikolić, Dušan S. 1988- Univerzitet u Nišu  -  Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja 2016
Uticaj kinantropometrijskih faktora na uspeh u ritmičkoj gimnastici Purenović-Ivanović, Tijana M. 1980- Univerzitet u Nišu  -  Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja 2016
Dinamika promena morfo-motorike dečaka Stamenković, Stevan G. 1987- Univerzitet u Nišu  -  Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja 2016
Predmet upravnog spora Vukićević Petković, Milica L. Univerzitet u Nišu  -  Pravni fakultet 2017
Odbrana siromašnih u krivičnom postupku Ukić, Nihad Ć. Univerzitet u Nišu  -  Pravni fakultet 2016
Povreda prava na privatnost zloupotrebom društvenih mreža kao oblik kompjuterskog kriminaliteta Vilić, Vida M. Univerzitet u Nišu  -  Pravni fakultet 2016
Eksproprijacija kao pravni institut Prica, Miloš N. 1980- Univerzitet u Nišu  -  Pravni fakultet 2016
Upravni ugovor kao institut javne uprave Filipović, Zoran J. Univerzitet u Nišu  -  Pravni fakultet 2017