• E-THESES
  • SEARCH
  • ADVANCED SEARCH
  • BROWSE
  • _________________
  • INFORMATION
  • CONTACTS
  • COBISS.SR
  • _________________
  • LOG IN

Latest theses Number of all theses in university repositories:  2850 Number of all theses in local repository:  230 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Trend promena morfo-motoričkog statusa devojčica različitog stepena uhranjenosti Đorđević, Marija. 1984- Univerzitet u Nišu  -  Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja 2015
Uticaj različitih programa vežbanja na fitnes komponente Milanović, Zoran. 1985- Univerzitet u Nišu  -  Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja 2015
Unutarsezonske varijacije određenih motoričkih i fizioloških parametara kod rukometaša Pavlović, Ljubomir Univerzitet u Nišu  -  Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja 2015
Uticaj situaciono-kondicionog treninga na eksplozivnu snagu i preciznost kod odbojkaša Trajković, Nebojša Univerzitet u Nišu  -  Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja 2015
Inteligentno upravljanje mobilnim robotima na osnovu neuro-fazi-genetskog prepoznavanja objekata i praćenja ljudi u robotskoj viziji Ćirić, Ivan 1980- Univerzitet u Nišu  -  Mašinski fakultet 2015
Porodični kontekst, autoritarnost i uspešnost u vojnoj profesiji Đorđević, Anita S. 1978- Univerzitet u Nišu  -  Filozofski fakultet 2015
Uloga i značaj televizijskog programa u obrazovanju dece i mladih Markov Čikić, Ivana S. 1975- Univerzitet u Nišu  -  Filozofski fakultet 2015
Vaspitni stil roditelja u kontekstu porodične funkcionalnosti i stresa roditeljske uloge Vuković, Snežana R. Univerzitet u Nišu  -  Filozofski fakultet 2015
Kulturna dimenzija razvoja urbanog i ruralnog društva u procesu modernizacije i evrointegracije Srbije Petković, Jelena S. 1975- Univerzitet u Nišu  -  Filozofski fakultet 2015
Rast i razvoj malih i srednjih preduzeća u vlasništvu preduzetnica Stošić, Danijela 1981- Univerzitet u Nišu  -  Ekonomski fakultet 2015
Vodni resursi Rasinskog okruga i njihov uticaj na regionalni razvoj Stričević, Ljiljana 1977- Univerzitet u Nišu  -  Prirodno-matematički fakultet 2015
Metodološki pristup razvoju gumeno metalnih opruga Banić, Milan S. 1978- Univerzitet u Nišu  -  Mašinski fakultet 2015
Nišava-potamološka studija Đokić, Mrđan M., 1975- Univerzitet u Nišu  -  Prirodno-matematički fakultet 2015
Problem identiteta religioznih LGBT osoba u Srbiji Jovanović, Miloš M., 1977- Univerzitet u Nišu  -  Filozofski fakultet 2015
Uloga planinskih turističkih centara u ukupnom turizmu Srbije Bratić, Marija M., 1982- Univerzitet u Nišu  -  Prirodno-matematički fakultet 2015
Svetlosnomikroskopska i imunohistohemijska studija organizacije tumorske strome kod različitih patohistoloških tipova bazocelularnog karcinoma kože čoveka Petrović, Vladimir, 1980- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2015
Film i tržište : vidovi komercijalizacije savremenog holivudskog filma Đorđe, Đorđević P. 1977- Univerzitet u Nišu  -  Filozofski fakultet 2015
Integralni model sistemskog pristupa upravljanja rizikom od hemijskih udesa na lokalnom nivou Cvetanović, Sveta G. Univerzitet u Nišu  -  Fakultet zaštite na radu 2015
Procena vrednosti holedohoduodeno anastamoze (HDA) u hiruškom lečenju benignih opstruktivnih oboljenja žučnih puteva Jeremić-Savić, Ljiljana M. 1971- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2015
Upravni postupak registracije internet domena imena i pravna zaštita Stefanoski, Ljubiša Univerzitet u Nišu  -  Pravni fakultet 2015
Kvalitativna i semikvantitativna analiza perfuzione scintigrafije miokarda u dijagnostici, proceni težine i lečenju koronarne bolesti Stević, Miloš Lj. 1970- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2015
Morfološke promene glave i vrata femura kao faktor rane artroze kuka i hiruško lečenje Anđelković, Zoran R. 1959- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2015
Analiza kliničkih parametara, histopatološkog nalaza i imunofenotipa limfocita u decidui posteljice kod preklampsije Milošević-Stevanović, Jelena D. Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2015
Morfometrijska analiza promena na očnom dnu osoba sa dijabetesnom retinopatijom i njihova korelacija sa biomarkerima inflamacije Cekić, Sonja P. 1973- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2014
Korelacija mape difuznog keficijenta i difuzije sa stepenom maligniteta glijalnih tumora Ignjatović, Jelena 1978- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2015