• E-THESES
  • SEARCH
  • ADVANCED SEARCH
  • BROWSE
  • _________________
  • INFORMATION
  • CONTACTS
  • COBISS.SR
  • _________________
  • LOG IN

Latest theses Number of all theses in university repositories:  4345 Number of all theses in local repository:  374 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Razmatranje karakteristika mobilnog prijemnika u ćelijskom sistemu u prisustvu opštih oblika smetnji Jakšić, Branimir S. Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2015
Relokacija resursa u drumskom saobraćaju zasnovana na upotrebi podataka iz GPS baziranih sistema za praćenje pokretnih objekata Vasić, Čedomir B. Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2015
Numerička karakterizacija efikasnosti zaštite kućišta sa otvorima na bazi sprege sa žičanim strukturama Cvetković, Tatjana M. Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2015
Integrisanje odnosa s javnošću u sistem marketing komuniciranja Krstić, Ana LJ. Univerzitet u Nišu  -  Ekonomski fakultet 2016
Unapređenje procesa razvoja i održavanja informacionih sistema primenom domenskih modela podataka Rajković, Petar, 1978- Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2015
Analiza i načini poboljšanja performansi bežičnih optičkih telekomunikacionih sistema u uslovima atmosferske turbulencije Petković, Milica I. Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2015
Personalizovana vizuelizacija geo-informacija iz integrisanih izvora informacija zasnovana na semantici i web tehnologijama Bogdanović, Miloš D. 1982- Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2015
Razvoj adaptivnog gipkog sistema za upravljanje oblikom radne površine Milojević, Andrija P. 1987- Univerzitet u Nišu  -  Mašinski fakultet 2016
Primena nelokalne teorije kontinuuma u analizi dinamičkog ponašanja i stabilnosti sistema spregnutih nano-struktura Karličić, Danilo Z. 1986- Univerzitet u Nišu  -  Mašinski fakultet 2016
Sindrom sagorevanja, psihosomatsko reagovanje, motivacija za postignućem i dimenzije ličnosti kod zaposlenih na rukovodećim i nerukovodećim radnim mestima Cvetković, Slobodanka 1979- Univerzitet u Nišu  -  Filozofski fakultet 2016
Komparativna analiza rezultata lečenja karcinoma rektuma metodama totalne mezorektalne ekscizije i transsekcije mezorektuma Milojković Vlačić, Bobana D. Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2016
Adenilatni energetski naboj i metabolizam mokraćne kiseline kod pacijenata sa esencijalnom hipertenzijom Milojković, Boban D. Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2015
Aktuelni problemi obrazovanja Roma u Srbiji Komatina, Slavica 1963- Univerzitet u Nišu  -  Filozofski fakultet 2016
Integrativni pristup početnoj muzičkoj nastavi u osnovnoj školi Zdravković, Vesna S. 1973- Univerzitet u Nišu  -  Učiteljski fakultet 2016
Razvijanje kreativnih sposobnosti dece kroz nastavu likovne kulture primenom taktilnih, vizuelnih i auditivnih podsticaja Stojanović Stošić, Milena M. 1977- Univerzitet u Nišu  -  Učiteljski fakultet 2016
Procena muzičkih sposobnosti u procesu identifikacije muzički talentovanih učenika mlađeg školskog uzrasta Nikolić, Igor M. 1982- Univerzitet u Nišu  -  Učiteljski fakultet 2016
Humani epididimisni protein 4 u predikciji ovarijalnog karcinoma kod pacijentkinja sa tumorom jajnika Nikolova, Tanja M. 1979- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2016
Definisanje modela revitalizacije slobodnih prostora kompleksa sa višespratnim stanovanjem u funkciji unapređenja kvaliteta života Bogdanović Protić, Ivana S. 1976- Univerzitet u Nišu  -  Građevinsko-arhitektonski fakultet 2016
Razvoj modela za ocenu održivosti scenarija upravljanja otpadom primenom višekriterijumske analize Milutinović, Biljana B. 1967- Univerzitet u Nišu  -  Mašinski fakultet 2016
Dinamičko ponašanje određenih klasa transportnih mašina sa aspekta incidentnih događaja Radoičić, Goran N. Univerzitet u Nišu  -  Mašinski fakultet 2016
Uticaj protokola stimulacije kod policističnog ovarijalnog sindroma na ishod vantelesnog oplođenja Trenkić, Milan S. 1979- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2016
Uticaj različitih materijala za definitivno punjenje kanala korena zuba na zarastanje koštanih defekata - eksperimentalna studija Nikolić, Marija M. 1980- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2016
Refrakcioni status oka i biometrijske karakteristike prematurusa sa i bez prematurne retinopatije Vujanović, Milena S. 1973- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2016
Kliničko-biohemijske karakteristike nealkoholne masne bolesti jetre kao manifestacije metaboličkog sindroma Petrović, Gordana D. Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2016
Aktivnost antioksidativnih enzima eritrocita kod obolelih od hroničnog hepatitisa C, lečenih pegilovanim interferorom alfa-2A i ribavirinom Popović Dragonjić, Lidija D. 1981- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2016