• E-THESES
  • SEARCH
  • ADVANCED SEARCH
  • BROWSE
  • _________________
  • INFORMATION
  • CONTACTS
  • COBISS.SR
  • _________________
  • LOG IN

Latest theses Number of all theses in university repositories:  4956 Number of all theses in local repository:  470 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Kulturni i književni aspekti kolektivnih predstava o manjinskim grupama u kolonijalnoj Americi Kocić, Ana 1982- Univerzitet u Nišu  -  Filozofski fakultet 2016
Analiza grešaka pri upotrebi nefinitnih klauza kod studenata anglistike Janković, Ljiljana 1963- Univerzitet u Nišu  -  Filozofski fakultet 2016
Ringo-arhitektura za trodimenzionalnu vizuelizaciju terena velikih razmera Dimitrijević, Aleksandar M. 1973- Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2015
Nove tehnike linearizacije senzora bazirane na primeni dvostepenih A/D konvertora Jovanović, Jelena R. Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2016
Poboljšani metodi za merenje sigurnosnih karakteristika sistema uzemljenja u visokonaponskim postrojenjima Kostić, Vojin I. 1977- Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2016
Metodički pristup primeni tradicionalne pesme u muzičkoj nastavi osnovne škole i škole za osnovno muzičko obrazovanje Kodela, Slobodan Univerzitet u Nišu  -  Učiteljski fakultet 2011
Revitalizacija stambenih zgrada u konstruktivnom kontekstu Savić, Jelena M. 1978- Univerzitet u Nišu  -  Građevinsko-arhitektonski fakultet 2016
Arhitektonsko-konstrukcijski dizajn fasadnih sistema od čelika i aluminijuma Đurić Mijović, Danijela Z. Univerzitet u Nišu  -  Građevinsko-arhitektonski fakultet 2016
Tipološke i konstruktivne karakteristike lukova i svodova sakralnih objekata na tlu srednjovekovne Srbije Bjelić, Igor S. 1987- Univerzitet u Nišu  -  Građevinsko-arhitektonski fakultet 2016
Model za prognoziranje produktivnosti procesa betoniranja Matejević, Biljana D. 1976- Univerzitet u Nišu  -  Građevinsko-arhitektonski fakultet 2016
Eksperimentalno-teorijska analiza graničnih stanja armiranobetonskih kontinualnih greda od samougrađujućeg betona ojačanih vlaknima armiranim polimerima (Fiber-reinforced polymer - FRP) Petrović, Žarko I. 1974- Univerzitet u Nišu  -  Građevinsko-arhitektonski fakultet 2016
Eksperimentalno-teorijska analiza graničnih stanja linijskih nosača od samougrađujućeg betona sa recikliranim agregatom Milošević, Bojan K. 1980- Univerzitet u Nišu  -  Građevinsko-arhitektonski fakultet 2016
Strategija razvoja Srbije u susret Evropskoj Uniji Šećović, Jasmina Univerzitet u Nišu  -  Ekonomski fakultet 2016
Optimizacija sistema upravljanja mostovima Gligorijević, Milan M. Univerzitet u Nišu  -  Građevinsko-arhitektonski fakultet 2016
Uticaj transporta i skladištenja gasa na snabdevenost tržišta Balkana Radiš, Dragan L. Univerzitet u Nišu  -  Ekonomski fakultet 2016
Analiza napona i deformacija ferocementnih konstrukcijskih elemenata u kombinaciji sa konvencionalno armiranim betonom Živković, Darko Z. 1971- Univerzitet u Nišu  -  Građevinsko-arhitektonski fakultet 2016
Interna revizija u funkciji unapređenja korporativnog upravljanja Đorđević, MIlica M. 1981- Univerzitet u Nišu  -  Ekonomski fakultet 2016
Unapređenje sistema za očuvanje stabilnosti finansijskih institucija Jemović, Mirjana M. Univerzitet u Nišu  -  Ekonomski fakultet 2016
Poslovna infrastuktura kao instrument nove industrijske politike Republike Srbije Kostadinović, Ivana S. 1982- Univerzitet u Nišu  -  Ekonomski fakultet 2016
Razvoj informacionog sistema za finansijsko izveštavanje baziranog na veb tehnologiji Janaćković, Tanja S. Univerzitet u Nišu  -  Ekonomski fakultet 2016
Strane direktne investicije kao nosioci procesa globalizacije Dimitrijević, Mlađan M. Univerzitet u Nišu  -  Ekonomski fakultet 2016
Finansijsko-računovodstveni aspekti kreiranja investicionog portfolija kompanija za životno osiguranje Stančić, Vladimir, 1985- Univerzitet u Nišu  -  Ekonomski fakultet 2016
Upravljačko-računovodstvena podrška menadžmentu preduzeća u lean poslovnom okruženju Novićević Čečević, Bojana B. 1983- Univerzitet u Nišu  -  Ekonomski fakultet 2016
Otvorena platforma za realizaciju "eCity" koncepta zasnovana na interoperabilnim servisima i servisno orijentisanoj arhitekturi Sukić, Enes Ć. 1981- Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2016
Uticaj polimorfizma Fokl gena za vitamin D receptor i TNFa-308 gena za faktor nekroze tumora na težinu i ishod bolesti kod dece sa juvenilnim idiopatskim artritisom Lazarević, Dragana S. 1978- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2016