• E-THESES
  • SEARCH
  • ADVANCED SEARCH
  • BROWSE
  • _________________
  • INFORMATION
  • CONTACTS
  • COBISS.SR
  • _________________
  • LOG IN

Latest theses Number of all theses in university repositories:  6209 Number of all theses in local repository:  644 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Kazna kao kriminalnopolitička mera u suzbijanju maloletničke delinkvencije Avdić, Selvedin Z. 1985- Univerzitet u Nišu  -  Pravni fakultet 2017
Ispitivanje činjenične osnove krivične presude Ilić, Ivan B. 1981- Univerzitet u Nišu  -  Pravni fakultet 2017
Ostvarivanje distributivne pravde u sistemu rešavanja sporova pred svetskom trgovinskom organizacijom Zdravković, Uroš I. 1984- Univerzitet u Nišu  -  Pravni fakultet 2018
Prilog sintezi pogonskog mehanizma obrtne platforme hidrauličkih bagera Jovanović, Vesna D. 1983- Univerzitet u Nišu  -  Mašinski fakultet 2018
Performance analysis for industrial wireless networks Zdravković, Nemanja M. Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2017
Strukturne promene u poljoprivredi Republike Srbije u funkciji unapređenja konkurentnosti Stanojević, Jelena M. 1983- Univerzitet u Nišu  -  Ekonomski fakultet 2017
Uloga nautičkog turizma u održivom razvoju Crne Gore Kovačević, Zoran G. Univerzitet u Nišu  -  Ekonomski fakultet 2018
Razvoj logističkog modela za upravljanje komunalnim otpadom primenom heurističkih metoda Marković, Danijel S. 1983- Univerzitet u Nišu  -  Mašinski fakultet 2018
Razvoj i implementacija sistema za podršku elektronskom poslovanju zdravstvenih organizacija Rađenović, Žarko J. 1989- Univerzitet u Nišu  -  Ekonomski fakultet 2018
Uloga poljoprivredno-prehrambrenog sektora u povećanju izvoza Republike Srbije Marković, Milan P. 1989- Univerzitet u Nišu  -  Ekonomski fakultet 2018
Marketing orijentacija kao determinanta konkurentnosti proizvođača voća i voćnih sokova u Republici Srbiji Nikolić, Marija M. 1976- Univerzitet u Nišu  -  Ekonomski fakultet 2018
Diverzifikacija poslovnih aktivnosti u savremenom konceptu univerzalnog bankarstva Radojičić, Jelena T. Univerzitet u Nišu  -  Ekonomski fakultet 2018
Ispitivanje energetske efikasnosti solarnih modula u zavisnosti od njihove zaprljanosti u realnim klimatskim uslovima u Nišu Radonjić Mitić, Ivana S. 1982- Univerzitet u Nišu  -  Prirodno-matematički fakultet 2018
Sinteza katjonskih ligno-celuloznih sorbenata i primena za uklanjanje anjonskih polutanata iz vode Marković, Dragana Z. 1982- Univerzitet u Nišu  -  Prirodno-matematički fakultet 2018
Skoro geodezijska preslikavanja generalisanih Rimanovih prostora i uopštenja Vesić, Nenad O. 1985- Univerzitet u Nišu  -  Prirodno-matematički fakultet 2018
Automatska klasifikacija slika zasnovana na fuziji deskriptora i nadgledanom mašinskom učenju Cvetković, Stevica S. 1981- Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2018
Značaj inflamatornih markera i poremećaja sistema hemostaze kod bolesnika sa akutnim pankreatitisom Tešić Rajković, Snežana K. Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2017
Beskontaktni metod merenja temperature fotonaponskih modula Jovanović, Uglješa Z. Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2018
Vrednosne orijentacije i porodične vrednosti mladih u Srbiji Manić, Ivana 1988- Univerzitet u Nišu  -  Filozofski fakultet 2017
Vrednosne orijentacije srpske intelektualne dijaspore Dinić, Jelena 1984- Univerzitet u Nišu  -  Filozofski fakultet 2017
Umetnička slika grada u prozi srpskog realizma Jović, Jasmina 1983- Univerzitet u Nišu  -  Filozofski fakultet 2018
Razvoj biokompleksa i nanočestica bioaktivnih metala stabilizovanih oligosaharidima Glišić, Slobodan Lj. 1988- Univerzitet u Nišu  -  Tehnološki fakultet 2018
Intersticijalne ćelije kahala u gastrointestinalnom traktu pacova sa dijabetesom melitusom izazvanim streptozotocin-nikotinamidom Veličkov, Aleksandra I. 1979- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2018
Izbor atributa integracijom znanja o domenu primenom metoda odlučivanja kod prediktivnog modelovanja vremenskih serija nadgledanim mašinskim učenjem Marković, Ivana P. 1979- Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2017
Tipologija čitalaca u romanima Milorada Pavića u kontekstu savremenih teorija čitanja Bojanić Ćirković, Mirjana, 1985- Univerzitet u Nišu  -  Filozofski fakultet 2017