• E-THESES
  • SEARCH
  • ADVANCED SEARCH
  • BROWSE
  • _________________
  • INFORMATION
  • CONTACTS
  • COBISS.SR
  • _________________
  • LOG IN

Latest theses Number of all theses in university repositories:  8056 Number of all theses in local repository:  834 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Novi proizvodi na tržištu osiguranja kao deo institucionalnog mehanizma zaštite od finansijskih posledica katastrofalnih vremenskih događaja Radovanović, Sanja V. 1980 Univerzitet u Nišu  -  Ekonomski fakultet 2020
Procena uticaja psihosocijalnih faktora radne sredine na radnu sposobnost zdravstvenih radnika u kliničko-bolničkoj delatnosti Nikolić, Dragan I. 1964- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2021
Značaj salivarnih defenzina i katelicidina u proceni rizika za nastanak karijesa kod dece Stojković, Branislava 1978- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2020
Izveštavanje lista Politika u vreme Prvog balkanskog rata: (oktobar 1912 - maj 1913) Aleksić, Dušan 1988- Univerzitet u Nišu  -  Filozofski fakultet 2020
Relacije osobina ličnosti, situacionih varijabli i stilova odgovaranja na upitnike samoprocene Pedović, Ivana N. 1987- Univerzitet u Nišu  -  Filozofski fakultet 2020
Metodološki problemi u sprovođenju kvantitativnih istraživanja posredstvom interneta u sociologiji Pavlović, Nina 1990- Univerzitet u Nišu  -  Filozofski fakultet 2020
Mogućnost primene industrijskih nusproizvoda u geopolimernim malterima i betonima na bazi elektrofilterskog pepela Bijeljić, Jelena 1989- Univerzitet u Nišu  -  Građevinsko-arhitektonski fakultet 2020
Inovirani arhitektonsko-urbanistički modeli za unapređenje kvaliteta socijalnog stanovanja u Srbiji Petković Grozdanović, Nataša 1983- Univerzitet u Nišu  -  Građevinsko-arhitektonski fakultet 2020
Razvoj integrativnog modela konstrukcijskog unapređenja postojećih objekata za primenu koncepta zelenih krovova Stamenković, Marija G. 1981- Univerzitet u Nišu  -  Građevinsko-arhitektonski fakultet 2019
Zakon o zaštiti javne bezbednosti i poretka iz 1929. godine u Kraljevini Jugoslaviji: pravni, politički i bezbednosni aspekt Matijašević, Martin 1989- Univerzitet u Nišu  -  Pravni fakultet 2020
Nadgledanje ciljeva iza linije horizonta integracijom podataka sa OTN radara i drugih mornaričkih senzora Nikolić, Dejan Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2020
Efikasnost različitih programa vežbanja na zdravstveni fitnes studentkinja Ružić, Snežana, 1959- Univerzitet u Nišu  -  Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja 2020
Fitnes parametri i antropometrijske karakteristike prekomerno uhranjenih i gojaznih dečaka Đošić, Anđela 1988- Univerzitet u Nišu  -  Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja 2020
Parametri fizičkog fitnesa fudbalera : razlika između aktivnog i pasivnog prelaznog perioda Jezdimirović, Marko Univerzitet u Nišu  -  Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja 2020
Uporedna analiza funkcionalnih rezultata rekonstrukcije prednje ukrštene veze kolena primenom dva tipa suspenzione fiksacije semitendinozus-gracilis grafta na lateralnom femoralnom korteksu Đorđević, Dušan R. 1973- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2020
Ispitivanje inflamatornog efekta hemijsko-mehaničke metode retrakcije gingive pri izradi fiksnih protetičkih nadoknada Igić, Marko 1985- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2020
Procena kvaliteta života i uticaj psihosocijalnih faktora radne sredine na radnu sposobnost slabovidih osoba Belevska, Maja K. 1981- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2020
Inhibicija dipeptidil peptidaze-4 heterocikličnim jedinjenjima in vitro Tomović, Katarina T. 1991- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2020
Efikasnost grupnih fitnes programa na zdravstveni fitnes žena Bjelica, Bojan 1987- Univerzitet u Nišu  -  Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja 2020
Efekti suplementacije vitaminom D na glikoregulaciju i parametre oksidativnog stresa kod pacijenata sa dijabetesom melitusom tipa 2 na terapiji metforminom Cojić, Milena M. 1981- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2020
Ruski konzervativizam: pravno-politički aspekt Mitić, Andrej Univerzitet u Nišu  -  Pravni fakultet 2013
Analiza biomarkera miokardnog remodelovanja i njihov značaj u proceni kliničkih parametara kod pacijenata sa hroničnom srčanom slabošću Mitić, Valentina T. 1977- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2020
Uticaj različitih načina pranja okrvavljene tkanine na ekspertizu tragova krvnih mrlja i rezultat DNK analize Stojanović, Ivan A. 1981- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2020
Kontaminacija urbanih sredina gastrointestinalnim parazitima pasa i socijalno-medicinski pristup rešavanju tog javnozdravstvenog problema Ristić, Marko Z. 1981- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2020
Efekti programa vežbanja na koordinaciju i komponente fitnesa Stošić, Dejan Univerzitet u Nišu  -  Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja 2020