• E-THESES
  • SEARCH
  • ADVANCED SEARCH
  • BROWSE
  • _________________
  • INFORMATION
  • CONTACTS
  • COBISS.SR
  • _________________
  • LOG IN

Latest theses Number of all theses in university repositories:  5405 Number of all theses in local repository:  560 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Primena antihipertenzivnih lekova i neželjeni efekti kod različitih dobnih grupa Vasić, Karin Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2011
Efekti treninga sa opterećenjem pri nestabilnim uslovima na parametre mišićne kontrakcije Marinković, Marjan Univerzitet u Nišu  -  Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja 2012
Mikrobiološko iskorišćenje otpadnog glicerola iz proizvodnje biodizela Ćirić, Jovan 1985- Univerzitet u Nišu  -  Tehnološki fakultet 2017
Kato type decompositions and generalizations of Drazin invertibility Cvetković, Miloš D. 1983- Univerzitet u Nišu  -  Prirodno-matematički fakultet 2017
Holomorfno projektivna preslikavanja generalisanih hiperboličkih Kelerovih prostora i uopštenja Petrović, Miloš Z. 1989- Univerzitet u Nišu  -  Prirodno-matematički fakultet 2017
Etika i politika u novijoj dubrovačkoj drami Ćirić, Biljana Č. 1982- Univerzitet u Nišu  -  Filozofski fakultet 2017
Razvoj fitopreparata za dermatološku primenu na bazi ekstrakata ploda i lista biljnih vrsta roda Morus L. (Moraceae) Miljković, Vojkan M. 1986- Univerzitet u Nišu  -  Tehnološki fakultet 2017
Optimizacija i fotokatalitička primena nanostrukturnog TiO2 Vasić, Marija B. 1984- Univerzitet u Nišu  -  Prirodno-matematički fakultet 2017
Kreiranje zapreminskog 3D modela karlične kosti čoveka u uslovima nepotpunih ulaznih volumetrijskih podataka Tufegdžić, Milica J. 1967- Univerzitet u Nišu  -  Mašinski fakultet 2017
Istraživanje termičkih i hidrauličkih uslova na grejnoj površini pri ključanju i krizi razmene toplote Stojanović, Andrijana D. 1981- Univerzitet u Nišu  -  Mašinski fakultet 2017
Razvoj integrisanog modela upravljanja i planiranja u uslovima rizika u industrijskom preduzeću Pavlović, Sofija V. 1977- Univerzitet u Nišu  -  Mašinski fakultet 2017
Istraživanje uticaja kvalitativnih karakteristika tkanina na termofiziološka svojstva odeće Reljić, Mirjana 1970- Univerzitet u Nišu  -  Tehnološki fakultet 2017
Morfometrijska i imunohistohemijska analiza struktura adenohipofize koje su sastavni deo gonadotropne i somatotropne osovine tokom starenja čoveka Čukuranović Kokoris, Jovana R. Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2017
Fotosenzibilizovana oksidacija lipida u rastvoru indukovana kontinualnim UV-stresom u prisustvu kvercetina Stanojević, Jelena S. 1987- Univerzitet u Nišu  -  Tehnološki fakultet 2017
Uticaj zamesa i termičke obrade na antioksidativnu aktivnost pšeničnog brašna sa dodatkom brašna pečurke Boletus edulis Stojanović, Jelena S. 1985- Univerzitet u Nišu  -  Tehnološki fakultet 2017
Recidivizam maloletnih učinilaca krivičnih dela Skakavac, Tatjana Z. Univerzitet u Nišu  -  Pravni fakultet 2014
Razvoj algoritama za izračunavanje autokorelacije prekidačkih funkcija preko dijagrama odlučivanja Radmanović, Miloš M. Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2014
Modelovanje i simulacija karakteristika MOS tranzistora naprezanih jakim električnim poljem Aleksić, Sanja 1971- Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2014
Sistem za testiranje uređaja za merenje kvaliteta električne energije baziran na primeni virtuelne instrumentacije Simić, Milan M. 1977- Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2013
Novi pristup rešavanju problema frekvencijskog ofseta kod sistema sa ortogonalnim frekvencijskim multipleksom Stošović, Slavimir 1981- Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2013
Design of scalar compandor for medium bit rate using spline approximations Velimirović, Lazar Z. 1983- Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2012
Analitički model za procenu dinamičke potrošnje aritmetičkih kola implementiranih na FPGA Jovanović, Bojan 1981- Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2012
Detekcija i proaktivna isporuka informacija o saobraćajnim događajjima u mobilnim informacionim sistemima za podršku navigaciji i transportu Predić, Bratislav 1978- Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2012
Uticaj nesavršene ekstrakcije referentnog nosioca na performanse diverziti prijemnika digitalno fazno modulisanih signala u kanalu sa fedingom Nikolić, Bojana 1982- Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2012
Elektronski sistem za analizu polifaznih opterećenja baziran na FPGA Dimitrijević, Marko 1975- Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2012