• E-THESES
  • SEARCH
  • ADVANCED SEARCH
  • BROWSE
  • _________________
  • INFORMATION
  • CONTACTS
  • COBISS.SR
  • _________________
  • LOG IN

Latest theses Number of all theses in university repositories:  7952 Number of all theses in local repository:  813 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Analiza biomarkera miokardnog remodelovanja i njihov značaj u proceni kliničkih parametara kod pacijenata sa hroničnom srčanom slabošću Mitić, Valentina T. 1977- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2020
Uticaj različitih načina pranja okrvavljene tkanine na ekspertizu tragova krvnih mrlja i rezultat DNK analize Stojanović, Ivan A. 1981- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2020
Kontaminacija urbanih sredina gastrointestinalnim parazitima pasa i socijalno-medicinski pristup rešavanju tog javnozdravstvenog problema Ristić, Marko Z. 1981- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2020
Efekti programa vežbanja na koordinaciju i komponente fitnesa Stošić, Dejan Univerzitet u Nišu  -  Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja 2020
Uloga nekontrastne magnetno-rezonantne perfuzije u dijagnostici, terapiji i prognozi kliničkog ishoda akutnog ishemijskog moždanog udara Aracki-Trenkić, Aleksandra 1984- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2020
Different invertibility modifications in operator spaces and c*-algebras and its applications Milošević, Jovana S. 1991- Univerzitet u Nišu  -  Prirodno-matematički fakultet 2020
Postmodern interpretations of the contemporary Canadian short story: doctoral dissertation Ignjatović, Sanja 1986- Univerzitet u Nišu  -  Filozofski fakultet 2020
Društveni kapital kao determinanta kvaliteta javnog upravljanja Đorić, Žarko, 1982- Univerzitet u Nišu  -  Ekonomski fakultet 2020
Ublažavanje kazne u Republici Srbiji Ilić Antanasijević, Anita 1988- Univerzitet u Nišu  -  Pravni fakultet 2020
Uticaj koncepta fer vrednosti na računovodstveni konzervatizam Arsenijević, Aleksandra O., 1991- Univerzitet u Nišu  -  Ekonomski fakultet 2020
Ekotoksičnost nanočestica oksida metala i potencijalne metode za njihov biomonitoring u akvatičnim ekosistemima Savić-Zdravković, Dimitrija 1990- Univerzitet u Nišu  -  Prirodno-matematički fakultet 2020
Nenegativni celobrojni autoregresivni procesi u slučajnoj sredini generisani geometrijskim brojačkim nizovima Laketa, Petra N. 1991- Univerzitet u Nišu  -  Prirodno-matematički fakultet 2020
Pravna sredstva u upravnom sporu Milenković, Nevena 1988- Univerzitet u Nišu  -  Pravni fakultet 2020
Istraživanje termofiziološke udobnosti odeće od rebrastih pletenina Pešić, Marija S. 1986- Univerzitet u Nišu  -  Tehnološki fakultet 2020
Povišenje efikasnosti usluga u zdravstvenim ustanovama primenom savremenih koncepata, metoda i alata kvaliteta Mladenović, Srđan 1969- Univerzitet u Nišu  -  Mašinski fakultet 2020
Promene vrednosnih orijentacija u Srbiji: provera alternativnih hipoteza na podacima svetske i evropske studije vrednosti za Srbiju u periodu od 1995. do 2010. godine Prodović-Milojković, Biljana T. 1982- Univerzitet u Nišu  -  Filozofski fakultet 2020
Psihopatološka odstupanja, stres i vremenske perspektive kod počinilaca krivičnih dela Kostić, Marina R. 1979- Univerzitet u Nišu  -  Filozofski fakultet 2020
Primena inteligentnih sistema mašinske vizije autonomnog upravljanja železničkim vozilima Pavlović, Milan G. 1986- Univerzitet u Nišu  -  Mašinski fakultet 2020
Kauzalna eksplanacija toplotnog komfora stambenog objekta sa staklenom verandom i emisije polutanata koji nastaju sagorevanjem fosilnih goriva Vukadinović, Ana Univerzitet u Nišu  -  Fakultet zaštite na radu 2020
Skalabilna softverska platforma za pretraživanje hemijskih i bioloških repozitorijuma Arsić, Branko J. 1984- Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2020
Primena IT u unapređenju kvaliteta transporta pacijenata Jovanović, Željko 1982- Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2020
Istraživanje uticaja parametara zavarivanja trenjem sa mešanjem na dinamičku izdržljivost zavarenog spoja legure aluminijuma 2024 T351 Milčić, Miodrag D. 1987- Univerzitet u Nišu  -  Mašinski fakultet 2020
Formiranje impresije o osobi na osnovu facijalnih ekspresija emocija Pejičić, Marija, 1988- Univerzitet u Nišu  -  Filozofski fakultet 2019
Položaj javnog tužioca u reformisanom krivičnom postupku Srbije Ristić Vezenković, Мирјана Р. 1985- Univerzitet u Nišu  -  Pravni fakultet 2019
Analiza strukture kolekcije pravnih dokumenata na osnovu njihove povezanosti preko određenih jezičkih izraza Petrović, Đorđe, 1970- Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2020