• E-THESES
  • SEARCH
  • ADVANCED SEARCH
  • BROWSE
  • _________________
  • INFORMATION
  • CONTACTS
  • COBISS.SR
  • _________________
  • LOG IN

Latest theses Number of all theses in university repositories:  5260 Number of all theses in local repository:  551 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Istraživanje termičkih i hidrauličkih uslova na grejnoj površini pri ključanju i krizi razmene toplote Stojanović, Andrijana D. 1981- Univerzitet u Nišu  -  Mašinski fakultet 2017
Razvoj integrisanog modela upravljanja i planiranja u uslovima rizika u industrijskom preduzeću Pavlović, Sofija V. 1977- Univerzitet u Nišu  -  Mašinski fakultet 2017
Istraživanje uticaja kvalitativnih karakteristika tkanina na termofiziološka svojstva odeće Reljić, Mirjana 1970- Univerzitet u Nišu  -  Tehnološki fakultet 2017
Morfometrijska i imunohistohemijska analiza struktura adenohipofize koje su sastavni deo gonadotropne i somatotropne osovine tokom starenja čoveka Čukuranović Kokoris, Jovana R. Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2017
Fotosenzibilizovana oksidacija lipida u rastvoru indukovana kontinualnim UV-stresom u prisustvu kvercetina Stanojević, Jelena S. 1987- Univerzitet u Nišu  -  Tehnološki fakultet 2017
Uticaj zamesa i termičke obrade na antioksidativnu aktivnost pšeničnog brašna sa dodatkom brašna pečurke Boletus edulis Stojanović, Jelena S. 1985- Univerzitet u Nišu  -  Tehnološki fakultet 2017
Recidivizam maloletnih učinilaca krivičnih dela Skakavac, Tatjana Z. Univerzitet u Nišu  -  Pravni fakultet 2014
Razvoj algoritama za izračunavanje autokorelacije prekidačkih funkcija preko dijagrama odlučivanja Radmanović, Miloš M. Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2014
Modelovanje i simulacija karakteristika MOS tranzistora naprezanih jakim električnim poljem Aleksić, Sanja 1971- Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2014
Sistem za testiranje uređaja za merenje kvaliteta električne energije baziran na primeni virtuelne instrumentacije Simić, Milan M. 1977- Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2013
Novi pristup rešavanju problema frekvencijskog ofseta kod sistema sa ortogonalnim frekvencijskim multipleksom Stošović, Slavimir 1981- Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2013
Design of scalar compandor for medium bit rate using spline approximations Velimirović, Lazar Z. 1983- Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2012
Analitički model za procenu dinamičke potrošnje aritmetičkih kola implementiranih na FPGA Jovanović, Bojan 1981- Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2012
Detekcija i proaktivna isporuka informacija o saobraćajnim događajjima u mobilnim informacionim sistemima za podršku navigaciji i transportu Predić, Bratislav 1978- Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2012
Uticaj nesavršene ekstrakcije referentnog nosioca na performanse diverziti prijemnika digitalno fazno modulisanih signala u kanalu sa fedingom Nikolić, Bojana 1982- Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2012
Elektronski sistem za analizu polifaznih opterećenja baziran na FPGA Dimitrijević, Marko 1975- Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2012
Analiza procesnih i računskih iteracija primenom savremenih računarskih aritmetika Petković, Ivan 1977- Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2011
Kratkoročna prognoza potrošnje električne energije zasnovana na metodama veštačke inteligencije Božić, Miloš M. 1982- Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2014
Fixed point theorems of Perov type Cvetković, Marija S. 1989- Univerzitet u Nišu  -  Prirodno-matematički fakultet 2017
Fazi relacijske jednačine i nejednačine i njihova primena u analizi podataka Stanković, Ivan B. 1976- Univerzitet u Nišu  -  Prirodno-matematički fakultet 2017
Hemijski i mikrobiološki profil voda iz artešikih bunara na teritoriji Semberije: analiza faktora koji utiču na mobilnost hemijskih zagađivača Laketić, Tamara J. 1977- Univerzitet u Nišu  -  Prirodno-matematički fakultet 2017
Dinamika tahionskih polja u klasičnoj kvantnoj kosmologiji Dimitrijević, Dragoljub D. 1974- Univerzitet u Nišu  -  Prirodno-matematički fakultet 2015
Inflatorni kosmološki modeli sa tahionskim i radionskim poljima Milošević, Milan D. 1981- Univerzitet u Nišu  -  Prirodno-matematički fakultet 2017
Koherentni efekti u interakciji konfiniranog atoma vodonika sa elektromagnetnim poljem Pavlović, Vladan Lj. 1988- Univerzitet u Nišu  -  Prirodno-matematički fakultet 2017
Mineralni i polifenolni profil zelenog, crnog, biljnih i voćnih filter čajeva i njihov antioksidativni kapacitet Krstić, Jovana N. 1986- Univerzitet u Nišu  -  Prirodno-matematički fakultet 2017