• E-THESES
  • SEARCH
  • ADVANCED SEARCH
  • BROWSE
  • _________________
  • INFORMATION
  • CONTACTS
  • COBISS.SR
  • _________________
  • LOG IN

Latest theses Number of all theses in university repositories:  5068 Number of all theses in local repository:  525 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Bankoosiguranje - nova mogućnost razvoja sektora finansijskih usluga u Republici Srbiji Vojvodić-Miljković, Nevenka M. Univerzitet u Nišu  -  Ekonomski fakultet 2017
Razvoj i primena OLAP tehnologije za poslovno odlučivanje Stanković, Jovica M. Univerzitet u Nišu  -  Ekonomski fakultet 2017
Uticaj globalne finansijske krize na kreditni rizik bankarskog sistema Brničanin, Edisa M. 1983- Univerzitet u Nišu  -  Ekonomski fakultet 2016
Modeli optimizacije izbora lokacije proizvodnih kapaciteta u funkciji lokalnog ekonomskog razvoja Ranđelović, Milan D. 1980- Univerzitet u Nišu  -  Ekonomski fakultet 2016
Franšizing kao strategija internacionalizacije malih i srednjih preduzeća Stanković, Milica S. 1988- Univerzitet u Nišu  -  Ekonomski fakultet 2016
Inovacije kao faktor razvoja industrije Cvetanović, Dušan S. Univerzitet u Nišu  -  Ekonomski fakultet 2017
Biološka aktivnost depsidona i atranorina izolovanih iz lišaja Hypogymnia physodes Stojanović, Igor Ž. 1985- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2017
Morfološka svojstva i in vitro vaskularna reaktivnost prekobrojne arterije u zadnjem segmentu arterijskog prstena mozga kod humanog kadavera Trandafilović, Milena M., 1983- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2016
Protektivni efekti kvercetina i aminogvanidina kod pacova sa akutnom bubrežnom insuficijencijom izazvanom cisplatinom Ilić, Sonja M. 1980- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2017
Kvalitet života i nivo stigmatizacije obolelih od hroničnog hepatitisa C Kostić, Marina S. 1971- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2016
Praćenje biohemijskih parametara zapaljenja, oksidativnog stresa i apoptoze u pljuvačci pacijenata sa fiksnim i mobilnim stomatološkim protetskim nadoknadama Bošković, Mirjana V. 1976- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2016
Uticaj ekstrakata lista zelenog čaja i ploda borovnice na tok akutne bubrežne insuficijencije pacova izazvane gentamicinom Veljković, Milica S., 1984- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2017
Uloga hirurških procedura u prevenciji i lečenju osteoartroza kuka nastalih morfološkim promenama vrata butne kosti Mladenović, Marko D. 1981- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2017
Proučavanje uticaja parametara procesa teksturiranja na strukturu i svojstva teksturiranih poliesterskih pređa Stojanović, Petar B. 1946- Univerzitet u Nišu  -  Tehnološki fakultet 2017
Inhibicija ksantin-oksidaze depsipeptidima i 2-amino-5-alkiliden-tiazol-4-onima Šmelcerović, Žaklina 1975- Univerzitet u Nišu  -  Tehnološki fakultet 2016
Kompetencije adolescenata sklonih zloupotrebi alkohola u kontekstu REBT teorije Đorđević, Marija 1963- Univerzitet u Nišu  -  Filozofski fakultet 2017
Kombinatorne biblioteke odabranih prirodnih i sintetskih biološki aktivnih estara Mladenović, Marko Z. 1987- Univerzitet u Nišu  -  Prirodno-matematički fakultet 2017
Proučavanje energetske efikasnosti solarnih modula u zavisnosti od njihove geografske orjentacije, ugla nagiba i njihove temperature u realnim klimatskim uslovima u Nišu Pantić-Ranđelović, Lana S. Univerzitet u Nišu  -  Prirodno-matematički fakultet 2017
Doprinos projektovanju i primeni pseudoslučajnih i entropijskih kodova u digitalnim mernim sistemima Dinčić, Milan D. 1983- Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2016
Statističke karakteristike prvog i drugog reda signala u bežičnom telekomunikacionom sistemu sa selekcionim kombinovanjem Stefanović, Časlav M. Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2016
Strategija regionalnog razvoja raškog okruga Dobardžić, Alma A. Univerzitet u Nišu  -  Ekonomski fakultet 2016
Valutna supstitucija : uzroci i posledice Pepić, Marina R. Univerzitet u Nišu  -  Ekonomski fakultet 2016
Turizam u funkciji razvoja ruralnih područja južne i istočne Srbije Gašić, Marko M. Univerzitet u Nišu  -  Ekonomski fakultet 2016
Razvoj hijerarhijske strukture upravljanja mobilnim robotom za praćenje ljudi na bazi robusne stereo robotske vizije Petrović, Emina Pavle 1985- Univerzitet u Nišu  -  Mašinski fakultet 2017
Efikasnost poreza u rešavanju ekoloških problema Stojanović, Miloš D. 1987- Univerzitet u Nišu  -  Ekonomski fakultet 2016