• E-THESES
  • SEARCH
  • ADVANCED SEARCH
  • BROWSE
  • _________________
  • INFORMATION
  • CONTACTS
  • COBISS.SR
  • _________________
  • LOG IN

Latest theses Number of all theses in university repositories:  5175 Number of all theses in local repository:  540 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Design of scalar compandor for medium bit rate using spline approximations Velimirović, Lazar Z. 1983- Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2012
Analitički model za procenu dinamičke potrošnje aritmetičkih kola implementiranih na FPGA Jovanović, Bojan 1981- Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2012
Detekcija i proaktivna isporuka informacija o saobraćajnim događajjima u mobilnim informacionim sistemima za podršku navigaciji i transportu Predić, Bratislav 1978- Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2012
Uticaj nesavršene ekstrakcije referentnog nosioca na performanse diverziti prijemnika digitalno fazno modulisanih signala u kanalu sa fedingom Nikolić, Bojana 1982- Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2012
Elektronski sistem za analizu polifaznih opterećenja baziran na FPGA Dimitrijević, Marko 1975- Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2012
Analiza procesnih i računskih iteracija primenom savremenih računarskih aritmetika Petković, Ivan 1977- Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2011
Kratkoročna prognoza potrošnje električne energije zasnovana na metodama veštačke inteligencije Božić, Miloš M. 1982- Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2014
Fixed point theorems of Perov type Cvetković, Marija S. 1989- Univerzitet u Nišu  -  Prirodno-matematički fakultet 2017
Fazi relacijske jednačine i nejednačine i njihova primena u analizi podataka Stanković, Ivan B. 1976- Univerzitet u Nišu  -  Prirodno-matematički fakultet 2017
Hemijski i mikrobiološki profil voda iz artešikih bunara na teritoriji Semberije: analiza faktora koji utiču na mobilnost hemijskih zagađivača Laketić, Tamara J. 1977- Univerzitet u Nišu  -  Prirodno-matematički fakultet 2017
Dinamika tahionskih polja u klasičnoj kvantnoj kosmologiji Dimitrijević, Dragoljub D. 1974- Univerzitet u Nišu  -  Prirodno-matematički fakultet 2015
Inflatorni kosmološki modeli sa tahionskim i radionskim poljima Milošević, Milan D. 1981- Univerzitet u Nišu  -  Prirodno-matematički fakultet 2017
Koherentni efekti u interakciji konfiniranog atoma vodonika sa elektromagnetnim poljem Pavlović, Vladan Lj. 1988- Univerzitet u Nišu  -  Prirodno-matematički fakultet 2017
Mineralni i polifenolni profil zelenog, crnog, biljnih i voćnih filter čajeva i njihov antioksidativni kapacitet Krstić, Jovana N. 1986- Univerzitet u Nišu  -  Prirodno-matematički fakultet 2017
Političke prilike i srpski narod u Vardarskoj Makedoniji (1903-1912) Antić, Dejan 1987- Univerzitet u Nišu  -  Filozofski fakultet 2016
Bankoosiguranje - nova mogućnost razvoja sektora finansijskih usluga u Republici Srbiji Vojvodić-Miljković, Nevenka M. Univerzitet u Nišu  -  Ekonomski fakultet 2017
Razvoj i primena OLAP tehnologije za poslovno odlučivanje Stanković, Jovica M. Univerzitet u Nišu  -  Ekonomski fakultet 2017
Uticaj globalne finansijske krize na kreditni rizik bankarskog sistema Brničanin, Edisa M. 1983- Univerzitet u Nišu  -  Ekonomski fakultet 2016
Modeli optimizacije izbora lokacije proizvodnih kapaciteta u funkciji lokalnog ekonomskog razvoja Ranđelović, Milan D. 1980- Univerzitet u Nišu  -  Ekonomski fakultet 2016
Franšizing kao strategija internacionalizacije malih i srednjih preduzeća Stanković, Milica S. 1988- Univerzitet u Nišu  -  Ekonomski fakultet 2016
Inovacije kao faktor razvoja industrije Cvetanović, Dušan S. Univerzitet u Nišu  -  Ekonomski fakultet 2017
Biološka aktivnost depsidona i atranorina izolovanih iz lišaja Hypogymnia physodes Stojanović, Igor Ž. 1985- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2017
Morfološka svojstva i in vitro vaskularna reaktivnost prekobrojne arterije u zadnjem segmentu arterijskog prstena mozga kod humanog kadavera Trandafilović, Milena M., 1983- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2016
Protektivni efekti kvercetina i aminogvanidina kod pacova sa akutnom bubrežnom insuficijencijom izazvanom cisplatinom Ilić, Sonja M. 1980- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2017
Kvalitet života i nivo stigmatizacije obolelih od hroničnog hepatitisa C Kostić, Marina S. 1971- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2016