• E-THESES
  • SEARCH
  • ADVANCED SEARCH
  • BROWSE
  • _________________
  • INFORMATION
  • CONTACTS
  • COBISS.SR
  • _________________
  • LOG IN

Latest theses Number of all theses in university repositories:  5699 Number of all theses in local repository:  608 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Detekcija mehanizama rezistencije na karbapeneme kod enterobakterija i vrste Pseudomonas aeruginosa Mladenović-Antić, Snežana B. 1964- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2018
An approach to design of digital sliding mode control for DC-DC converters Almawlawe, Muhanad Dheyaa Hashim 1962- Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2017
Analiza prodrlog elektromagnetskog polja mobilnog telefona korišćenjem numeričkog modela dečije glave za različite mikrotalasne podopsege Stanković, Vladimir B. 1978- Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2017
Projektovanje i realizacija upravljačkih sistema sa aktivnim potiskivanjem poremećaja Stanković, Momir R. Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2017
Upravljanje dinamičkim sistemima primenom adaptivnih ortogonalnih neuronskih mreža Milovanović, Miroslav B. 1987- Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2017
Analiza atmosferskih polutana inteligentnom impulsnom fotoakustikom Lukić, Mladena 1971- Univerzitet u Nišu  -  Prirodno-matematički fakultet 2017
Efekti programa vežbanja na motoričku efikasnost mladih sa lakim intelektualnim invaliditetom Stojanović, Marija 1979- Univerzitet u Nišu  -  Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja 2018
Aspekt promene geometrije pri dejstvu koncentrisane sile u projektovanju montažnih membranskih konstrukcija Milošević, Vuk S. 1987- Univerzitet u Nišu  -  Građevinsko-arhitektonski fakultet 2017
Određivanje Štarkovog pomaka i stope jonizacije atomskih sistema sa jednim i sa dva aktivna elektrona u spoljašnjem električnom polju metodom kompleksne rotacije Milošević, Milan Z. 1976- Univerzitet u Nišu  -  Prirodno-matematički fakultet 2017
Razvoj nove klase ortogonalnih filtara s primenom u modeliranju, analizi i sintezi sistema za diferencijalnu impulsno kodnu modulaciju Danković, Nikola B. 1984- Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2017
Direktna sinteza digitalnih filtara za podopsežno kodovanje Živaljević, Dragana U. 1972- Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2017
Specifičan program treninga za poboljšanje startnog skoka u plivanju Đurović, Marko 1986- Univerzitet u Nišu  -  Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja 2017
Uticaj specifičnog trenažnog programa na biomehaničke parametre skok šuta u košarci Radenković, Marko 1988- Univerzitet u Nišu  -  Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja 2018
Funkcija sluha i ravnoteže kod pacijenata sa dijabetes melitusom Živković Marinkov, Emilija M. 1968- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2017
Interakcija mezenhimskih matičnih ćelija iz periapeksnih lezija i fagocita Marković, Milan Z. 1984- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2016
Oblast slobode bezbednosti i pravde u pravu Evropske unije Vasilkov, Zorančo V. Univerzitet u Nišu  -  Pravni fakultet 2016
Postupak u parnicama za zaštitu od diskriminacije Tasić, Anđelija N. 1984- Univerzitet u Nišu  -  Pravni fakultet 2016
Sulfatima i fosfatima modifikovan ZrO[sub]2 kao katalizator u izabranim industrijski značajnim petrohemijskim procesima Stojković, Nikola I. 1983- Univerzitet u Nišu  -  Prirodno-matematički fakultet 2017
Faktori rizika za nastanak postoperativnog ileusa kod elektivnih resekcija debelog creva Nestorović, Milica D. 1977- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2017
Odnos heat shock proteina i markera inflamacije miokarda kod neonatusa Mrkaić, Ana G. 1979- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2017
Konvergencija kao razvojna tendencija u funkcionisanju bankarskih i nebankarskih finansijskih institucija Nestorov, Valentina D. 1985- Univerzitet u Nišu  -  Ekonomski fakultet 2017
Projektovanje selektivnih IIR digitalnih filtara sa linearnom fazom upotrebom analognih prototipova Mirković, Dejan D. 1982- Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2017
Istraživanje ponašanja adhezionih spojeva metalnih konstrukcija pod dejstvom statičkog i cikličnog opterećenja Stojković, Nenad V. 1984- Univerzitet u Nišu  -  Građevinsko-arhitektonski fakultet 2017
Analiza performansi armiranobetonskih zidova pri seizmičkim dejstvima Petronijević, Predrag M. 1981- Univerzitet u Nišu  -  Građevinsko-arhitektonski fakultet 2017
Definisanje i primena metode vrednovanja fleksibilnosti prostorne organizacije stana u višeporodičnim stambenim objektima Živković, Milica B. 1981- Univerzitet u Nišu  -  Građevinsko-arhitektonski fakultet 2017